Základní informace o projektu

Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti osob v Jihomoravském kraji s důrazem na jedince s krátkou zkušeností na trhu práce, prostřednictvím rozšíření nabídky dalšího vzdělávání. V dnešní době je mnoho absolventů SŠ a VŠ, kterým byly poskytnuty potřebné odborné znalosti, avšak stále jim chybí znalost určitých klíčových kompetencí, např.: efektivní využívání času, jednání s lidmi nebo práce s ICT. Nejen zaměstnavatelé, ale i samotní mladí zaměstnanci si tyto nedostatky uvědomují a při nástupu do práce zjišťují, že jsou tyto dovednosti důležitou součástí a v praxi poměrně těžko naučitelné. Cílem projektu tedy je vytvořit takové výukové programy, ve kterých účastníci získají tyto kompetence rychleji a efektivněji než v praxi a témata jsou zvolena tak, aby byla univerzálně využitelná napříč různými obory. Protože naše organizace Akademické centrum studentských aktivit se už delší dobu pohybuje v prostředí VŠ a SŠ, rozhodla se zaměřit tento projekt pávě na jedince z tohoto prostředí v JMK, kteří ukončili soustavnou přípravu na budoucí povolání vstupem na trh práce.

V rámci projektu bude vytvořeno 7 komplexních vzdělávacích programů, a to: Manažer komplexního projektu, Projektové řízení prakticky a on-line, Efektivní sebeřízení, Práce v turbulentním prostředí, Logika a rozhodování, Organizační gramotnost, ICT pro týmovou spolupráci a praxi, přizpůsobených na základě požadavků cílové skupiny moderním technologiím a pracovním postupům současnosti. U vybraných programů budou vytvořeny specifické výukové podpory, např.: interaktivní game based learning na simulovaném projektu, vstupní a výstupní elektronický test silných a slabých stránek sebeřízení, aplikace pro udržení dobrých návyků sebeřízení, on-line aplikace pro ověření aktuálních schopností v oblasti logiky, desková hra pro logické rozhodování, několik e-learningových kurzů a aplikace prověřující a zdokonalující schopnosti účastníků využívat ICT pro komunikaci a spolupráci. Vytvořené produkty budou pilotně ověřeny a na základě pilotáže upraveny. Všechny produkty budou zrealizovány i v rámci udržitelnosti a v následujících letech.

Vytvořené kurzy zvýší znalosti a dovednosti účastníků jak v "tvrdých znalostech", tak i v oblastech soft skills a self managementu. Vzdělávání bude navrženo tak, aby byla zajištěna co nejmenší časová náročnost pro účastníka (díky využití metod e-learningu, mobile learningu a game based learningu, avšak pod kontrolou a s podporou odborného tutora).

Cílovou skupinou projektu jsou osoby, které ukončily soustavnou přípravu na budoucí povolání vstupem na trh práce. V projektu se soustřeďujeme na osoby se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním z JMK, které začínají svou pracovní kariéru a nabírají pracovní zkušenosti. Na tuto cílovou skupinu má úzký kontakt jak naše organizace, tak organizace s námi spolupracující.

Především se zaměříme na začínající podnikatele, osoby ve vědě a výzkumu, osoby v technických inkubátorech, střední a nižší management ve výrobních i služby poskytujících organizacích, pedagogy VŠ a SŠ, kteří se podílejí na výzkumných a popularizačních projektech, projektové manažery a členy projektových týmů a zaměstnance veřejné správy. Jelikož jsou kurzy zaměřeny na přenositelné znalosti, budou VP vhodné i pro ostatní osoby, které se pohybují na trhu práce delší dobu či v jiných odvětvích.

Příjemce podpory bude usilovat o co nejkvalitnější realizaci celého projektu, který pomůže cílovým skupinám ve zvýšení jejich znalostí a dovedností a tím pádem vzroste jejich přínos pro celou společnost.

Projekt je realizován na základě výzvy: Jihomoravský kraj. Výzva č. 5 pro GP - oblast podpory 3.2.